Л.Толстой ат. Қостанай облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасы
БАС
Елтану (Страноведение)

26.890я7

М 40

Мейрамова, С.

   Елтану (Страноведение) [Мәтін] : ағылшын тіліндегі оқу құралы / С. Мейрамова. - 2-бас., толықт., өңделген. – Астана : Фолиант, 2018. - 296 б. - (Кәсіптік білім).

 қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде

 

«Елтану» оқулығы лингвомәдениеттануға негізделген қарым-қатынастың оқу және елтану саласы бойынша тілдік және жалпымәдени дайындықты қарастырып, студенттердің қоғамдық-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Оқулыққа мәде- ниетаралық коммуникацияны да жүзеге асыратын базаны қамтамасыз ететін географиялық, әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени-этникалық сипаттағы мәліметтер енгізілген.

Мамандандырылған лицейлер мен колледждерге арналған оқу пәні ретіндегі «Елтану» оқулығының мақсаты оқытудың білім беру және тәрбиелік мақсаттарын қамтамасыз ету үшін болашақ мамандардың елтанушылық және лингвистикалық құзыреттерін қалыптастыру болып табылады.

Оқулық ағылшын тілінде жазылған және таза тәжірибелік мақсатқа бағытталған, яғни студенттердің сөздік қорын лексика, фразеология жене терминологиямен байытып, оқытылатын тілді жетілдіруді көздейді.

Бұндай білімдер мен оларға негізделген дағдылар, мен икемділіктер студенттердің оқытылатын тілде жүзеге асырылатын коммуникативтік қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған.

Оқулық ағылшын тілін еркін меңгерген тұлғаларға арналған.

Учебник «Страноведение» предусматривает языковую и общекультурную подготов­ку для учебной и страноведческой сферы лингвокультурологического общения и на­правлен на формирование у студентов социально-культурной компетенции. Данные географического, социально-экономического, общественно-политического, культурно­этнического характера обеспечивают базу для осуществления межкультурной комму­никации.

Учебник написан на английском языке и имеет чисто практическую цель - обога­щение словарного запаса студентов лексикой, фразеологией, терминологией и совер­шенствование знаний изучаемого языка. Такие знания и сформированные на их основе навыки и умения призваны обеспечивать коммуникативные потребности студентов, реализуемые на изучаемом языке.

Предназначен для студентов учебных заведений технического и профессионального профиля, обучающихся по специальности 0314002 «Начальное общее образование», а также для лиц, свободно владеющих английским языком.


ӨзектіЖаңалықтарМемлекеттік рәміздерТолық мәтінді деректер базасыҚұжаттарды электронды жеткізуКітапты ұзартуБасылымдарЖаңа кітаптарҚорларКәсіпқойларғаВиртуалды көрмелер Жобалар, акцияларВиртуалды ақпараттық қызметЖедел сауалнамаСайт картасы